یورگن هابرماس، نظریه پرداز حوزه عمومی

چهارمین جلسه از میزگردهای توسعه، در تاریخ ۲۵ بهمن ۱۳۹۷ با ارائه مقاله «یورگن هابرماس، نظریه پرداز حوزه عمومی» نوشته‌ دکتر الهه شعبانی، ارائه شد و در ادامه آن مقاله جلسه اول یعنی ماکس وبر تشریح شد. به این ترتیب، در حالی که نظریه وبر با قفس آهنین و جهان بی‌معنا پایان می‌یابد نظریه هابرماس از اینجا آغاز می‌شود:

https://pooyeshfekri.com/%db%8c%d9%88%d8%b1%da%af%d9%86-%d9%87%d8%a7%d8%a8%d8%b1%d9%85%d8%a7%d8%b3/

مطالب مرتبط